fbpx
d
Follow us

Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.

Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Oznacza to przyznanie przedsiębiorcy wielu przywilejów, uregulowanych przez przepisy unijnego prawa celnego.

Pozwolenie na wywóz towarów rolno-spożywczych.

Pozwolenie na przywóz towarów rolno-spożywczych.

Lotniczy list przewozowy.

Deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z: bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM.

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną.

Międzynarodowy list przewozowy drogowy.

Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi nieunijnemu status celny towaru unijnego.

Przewozowa deklaracja skrócona.

Numer rejestracyjny i identyfikacyjny nadawany w Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Przewidywany termin wejścia statku do portu, skrót używany w rozkładach rejsów statków.

Przewidywany termin wyjścia statku z portu.

Świadectwo przewozowe EUR1 to dokumentem potwierdzającym pochodzenie towarów z UE wywożonych do krajów trzecich.

Pojęcie w ekonomi oznaczające wywóz towarów poza granice państwa.

Wywozowa deklaracja skrócona.

Forwarder’s Certificate of Receipt – zaświadczenie spedytora o przyjęciu towaru do wysyłki

Fumigacja drewna i opakowań drewnianych – zwalczanie szkodników za pomocą środków chemicznych. Wymagana w transporcie międzynarodowym, poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi.

Pojęcie w ekonomii oznaczające przywóz towarów w granice państwa w danym kierunku.

Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie.

System statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dokument ISF 10+2 (Importer Security Filing) – informacji o towarze przywożonym drogą morską na teren Stanów Zjednoczonych.

Informacyjny system zintegrowanej taryfy celnej (ISZTAR4).

Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego.

Karnet TIR jest międzynarodowym, celnym dokumentem tranzytowym, za pomocą którego realizowana jest procedura TIR.

Morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu.

Dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu przez nadawcę towaru.

Movement Reference Number – numer ewidencyjny w przebiegu międzynarodowych operacji tranzytowych.

Przejście przez procedurę celną związaną z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju.

Specjalna procedura celna pozwalająca na wykorzystywanie na unijnym obszarze celnym towarów nieunijnych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, z wyjątkiem zwykłego zużycia wynikającego z używania tych towarów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej.

Odprawione towary otrzymują status celny unijny i możemy nimi władać i dysponować na terenie UE.

Ustalenie z jakiego kraju lub grupy krajów dany towar pochodzi. Krajem pochodzenia towaru może być kraj, w którym określony produkt został całkowicie uzyskany lub w którym został poddany wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z odpowiednimi regułami pochodzenia.

Dziedzina prawa regulująca zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny oraz wywozu towarów z obszaru celnego oraz związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Urzędowe reguły postępowania w sprawach celnych.

Procedura nadająca towarowi nieunijnemu status celny towaru unijnego.

Wniosek o udzielenie pozwolenia, które obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie podlega, w większości przypadków, procedurze konsultacji prowadzonej między organami celnymi państw członkowskich UE, zaangażowanych w realizację pozwolenia.

Jeśli importowany towar ma mieć szczególne zastosowanie, np. w ramach montażu przemysłowego, a taryfa celna przewiduje dla niego preferencje celne, może mieć zastosowanie procedura końcowego przeznaczenia.

Procedura odprawy czasowej pozwala przywieźć towary na jakiś czas na obszar celny Unii Europejskiej, bez płacenia za nie należności celnych przywozowych całkowicie lub częściowo.

Procedura celna dla przewozu towarów między Unią Europejską i państwami wspólnego tranzytu, jak również między samymi państwami wspólnego tranzytu.

Uszlachetnianie bierne to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny Unii i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów, możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Procedura uszlachetniania czynnego to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Wolny obszar celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu (funkcja reeksportowa). Umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza obszar celny Unii Europejskiej.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi.

Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document – SAD) to uniwersalny statystyczny dokument celny wykorzystywanym w odniesieniu do dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych.

Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej (funkcja zawieszenia płatności).

Specyfikacja - packing list to specyfikacja towarów, które zostały przygotowane w danej przesyłce/transporcie.

Osoba lub firma, której zadaniem jest organizacja transportu towarów w imieniu innych.

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

Procedura wspólnotowego tranzytu zewnętrznego (T1) przemieszczanie towarów nie wspólnotowych.

Procedura wspólnotowego tranzytu wewnętrznego (T2) przemieszczenie towarów wspólnotowych z jednego miejsca na obszarze celnym Wspólnoty do innego, przez obszar jednego państwa EFTA lub większej ich liczby.

Przypisywanie towarów według odpowiedniej taryfy celnej.

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) – dokument w którym podmioty gospodarcze mogą uzyskać oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej towarów.

Usługa „e-ZEFIR” umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową.