d
Follow us

Jako specjaliści, pomagamy Państwu w zdobyciu certyfikatów i udogodnień, możliwych do uzyskania jako podmioty handlu zagranicznego. W naszej długoletniej praktyce wdrożyliśmy wiele zmian i usprawnień w firmach z nami współpracujących.

U niektórych Klientów konieczne było skoordynowanie na nowo procesów logistycznych i celnych, aby spełnić wymagania, określone w prawie celnym. Wszystkie te działania prowadziły do polepszenia statusu celnego firm.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat najbardziej popularnego udogodnienia, które pozwala zdobyć większość pozostałych, tj. procedura uproszczona, zabezpieczenie generalne, magazyn czasowego składowania czy miejsce uznane.

Upoważniony Przedsiębiorca AEO

Posiadanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) nie jest obowiązkowe, stanowi natomiast przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych, uznanych za rzetelnych partnerów. Status AEO to swoisty znak jakości. Podmioty, które posiadają status AEO przyciągają inne firmy o podobnym statusie, wchodzą we wzajemne relacje gospodarcze. Tworzą razem bezpieczny łańcuch dostaw, który korzysta z większej liczby uproszczeń celnych. Właśnie dlatego kierujemy do Państwa ofertę związaną z wykonaniem audytu wewnętrznego dla uzyskania certyfikatu AEO.

Dodatkowe ułatwienia:
 L.p.   Katalog uproszczeń  Posiadacz pozwolenia 
AEOC  AEOS  AEOF 
Na wniosek przedsiębiorcy AEO       
1.  Pozwolenie na samoobsługę celną  +    + 
2  Pozwolenie na korzystanie z scentralizowanej odprawy celnej   +    + 
3.  Pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej kwocie   +     
4.  Pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego ze zwolnieniem z obowiązku przedstawiania towarów   +    + 
Z mocy kryteriów dostępu do systemu AEO       
1.  Pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej kwocie    +  + 
2.  Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia    +  + 
3.  Pozwolenia na uproszczenia w tranzycie  +    + 
4.  Pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy dla celów operacji TIR  +    + 
5.  Pozwolenie na ustanowienie regularnej linii żeglugowej  +  +  + 
  Z mocy przepisów krajowych       
1.  Art. 33a UoPoTiU  +    + 
Mieszane – z mocy kryteriów dostępu do systemu AEO i innych       
 

1. 

Uproszczenia dotyczące ustalania kwot stanowiących część wartości celnej towarów w przypadku, konstruowania  wartości transakcyjnej, gdy nie można ustalić kwot kosztów w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego- można je wtedy określić na podstawie szczegółowych kryteriów (na wniosek przedsiębiorcy)  +/-  +/-  +/- 

 

AEO, który spełnia kryteria bezpieczeństwa i ochrony, zostaje uznany za zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę partnera w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że AEO podejmuje wszelkie leżące w jego mocy działania, w celu ograniczenia zagrożeń w łańcuchu dostaw, w którym uczestniczy. Status AEO, obejmujący możliwość korzystania z logo AEO, podnosi jego reputację. Chociaż współpraca wyłącznie z AEO nie jest konieczna, status AEO ma pozytywny wpływ przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. Należy zauważyć, że przedsiębiorcy mogą na stronie internetowej TAXUD znaleźć wykaz AEO – znajdują się tamci przedsiębiorcy, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych w w/w wykazie.

Posiadanie pozwolenia AEO umożliwia ponadto znacznie szybszą i prostszą drogę do uzyskiwania innych pozwoleń i uproszczeń celnych. Dzieje się tak dlatego, że spełniając kryteria AEO, spełniamy jednocześnie kryteria dla innych pozwoleń/uproszczeń. Inne korzyści z posiadania statusu AEO to:

certyfikaty udogodnienia

Zadzowoń teraz