d
Follow us

Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

 • doradztwa przedsądowego,
 • postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych,
 • postępowań sądowo-administracyjnych,
 • postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.

Prowadzimy postępowania administracyjno-sądowe, które toczą się przed sądami administracyjnymi, w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej. Wspieramy strony w przygotowaniu skarg na:

 • decyzje administracyjne,
 • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,
 • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,
 • pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydawane w indywidualnych sprawach,
 • bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, lub przewlekłe prowadzenie postępowania dotyczącego pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych w indywidualnych sprawach, opinii zabezpieczających i odmowy wydania opinii zabezpieczających,
 • bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych ,niż wyżej wymienione aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków, wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego, określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej, a także postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Reprezentujemy zainteresowanego sprawą Klienta w najistotniejszych działaniach z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym. Specjalizujemy się w:

 • doradztwie w zakresie elementów kalkulacyjnych, tj. stawek celnych, klasyfikacji taryfowej towarów, zawieszenia poboru ceł, kontyngentów taryfowych, reguł pochodzenia towarów, wartości celnej towarów,
 • doradztwie, pomocy i reprezentowaniu firmy w postępowaniach weryfikacyjnych, dotyczących wymiaru cła (w tym w zakresie pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej, wartości celnej),
 • interpretacji przepisów prawnych, regulujących międzynarodowy obrót towarowy.

Przygotowujemy opinie prawne na wyżej wskazane tematy – zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz hiszpańskim. Pomagamy w przygotowaniu umów prawnych, które zabezpieczałyby klientów, zajmujących się obrotem towarowym. Wskazujemy prawidłowe sposoby na prowadzenie oraz dokumentowanie transakcji pod względem podatkowym oraz celnym. Wskazujemy różne rozwiązania, możliwe do wypracowania w danej sytuacji oraz ich implikacje dla klientów.

Zadzowoń teraz