fbpx
d
Follow us
Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów

Zmiany i zagrożenia w związku z systemem SENT

System SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Został stworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Do tej pory towarami „wrażliwymi” były paliwa silnikowe i opałowe, oleje smarowe, alkohol etylowy i susz tytoniowy. Jednakże ten katalog od 22 lutego 2022 roku zwiększył się o towary objęte pozycją CN 3814 i odpady w rozumieniu ustawy o odpadach. Przejazd z powyższymi towarami musi być rejestrowany za pomocą urządzenia ZSL, które przesyła dane geolokalizacyjne do rejestru SENT.

Znaczenie systemu SENT i czego on dotyczy

Celem powstania systemu SENT było uszczelnienie systemu podatkowego w przypadku transakcji towarami „wrażliwymi” oraz zmiana modelu kontroli: z kontroli dokumentów, na rzecz weryfikacji fizycznego przewozu dokonywanego w czasie rzeczywistym. Niestety przez to, że całość jest obsługiwana przez systemy informatyczne w tym aplikacje, występuje sporo problemów technicznych.

System SENT monitoruje :
– przewóz i obrót towarami „wrażliwymi” rozpoczynający się i kończący na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,

– przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski

– oraz przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski.

Urządzenie ZSL informuje o współrzędnych geograficznych położenia środka transportu, prędkości środka transportu, dacie i godzinie pozyskania tych współrzędnych, azymucie środka transportu, błędach przekazywania danych satelitarnych i nr lokalizatora lub Zewnętrznego Systemu Lokalizacji.

Dodatkowe systemy i jakie informacje trzeba udostępniać

Obsługa systemu SENT jest możliwa tylko poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Rejestracji dokonuje się poprzez usługę e-Przewóz, kierowcy i przewoźnicy mogą korzystać z SENT-GO, odbiorcy z SENT DOSTAWY. Przydatny do przekazywania danych lokalizacyjnych jest również system e-TOLL. Nowe zmiany nie mają wpływu na powyższe aplikacje, zostały dodane tylko nowe towary.

W systemach jest obowiązek rejestracji przewozów, aktualizacji czy uzupełnienia w przypadku zmian oraz „zamykania” zgłoszeń. Oznacza to, że do korzystania z systemu SENT są obowiązani zarówno nadawca, odbiorca/podmiot odbierający i przewoźnik wraz z kierowcą. Bardzo ważne jest również przekazywanie danych geolokalizacyjnych. Znaczące jest prawidłowe korzystanie przez wszystkie strony z systemów oraz prawidłowe prowadzenie całego przewozu. Problemy zaczynają się, kiedy system, w związku z problemami technicznymi, nie przekazuje danych i się one nie aktualizują.

Wysokość mandatów

Kontrola przewozu towarów „wrażliwych” może polegać na kontroli posiadanego numeru referencyjnego SENT, weryfikacji danych w zgłoszeniu czy danych geolokalizacyjnych, oględzin towaru czy pobrania ich próbek, zatrzymania środka transportu lub towaru, nałożenia elektronicznego zamknięcia urzędowego, a nawet konwoju środka transportu przewożącego towary „wrażliwe”.

Za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z rejestracją przewozu w systemie SENT są bardzo duże sankcje. Podmiot odbierający za brak zgłoszenia może zapłacić mandat nawet w wysokości aż 46% wartości brutto towaru, ale min. 20 tys. zł, a za brak aktualizacji lub niezgodność w zgłoszeniu 10 tys. zł. Przewoźnik za brak zgłoszenia, nieprawidłowości w towarze czy niestawienie się do kontroli zapłaci 20 tys. zł, za brak uzupełnienia zgłoszenia 10 tys. zł, brak aktualizacji, niezgodność w zgłoszeniu i nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych 10 tys. zł, a za niedostarczenie towaru aż 100 tys. zł. Kierujący za rozpoczęcie przewozu bez numeru referencyjnego zapłaci mandat w wysokości od 5 tys. zł do 7,5 tys zł i tyle samo za problemy z włączeniem lub wyłączeniem lokalizatora.

Przykład, który może nas wiele nauczyć

Do naszej kancelarii zgłosiła się firma przewozowa, która dostała karę w wysokości 10 tys. zł. Kara została nałożona, bowiem przy przeprowadzeniu kontroli przez odpowiednie służby, w aplikacji „SENT-GEO – MONITOROWANIE LOKALIZACJI POJAZDÓW” stwierdzono rozbieżności w przewozie w związku z brakiem lokalizatora GPS, w przedziałach czasowych przewyższających godzinę. Braki w lokalizacji wynikały z utraty zasięgu z Internetem, co spowodowała brak przesyłania informacji w aplikacji SENT-GEO.

Kierowca nie zauważył utraty sieci i nawet nie był świadomy tworzącego się problemu. Niestety usterka spowodowana niezarejestrowaniem lokalizacji pojazdu, a co za tym idzie towarów „wrażliwych”, nie jest uzasadnionym powodem do niewystawienia kary pieniężnej. Kierowca powinien być świadomy czy jego lokalizacja aktualizuje się w aplikacji, a w przypadku zauważenia problemów technicznych powinien zatrzymać się i naprawić problemy z siecią. Nie zawsze jednak kierowcy i przewoźnicy będą świadomi problemów technicznych, albo niemożliwe będzie ich naprawienie, np. brak sieci internetowej przejeżdżając polną drogą. Ważne, żeby kierowca był uważny i sprawdzał aplikację, chociaż nawet to nie jest gwarantem prawidłowego przesyłu danych.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że przy przewozie towarów „wrażliwych” odpowiada za konkretne czynności zarówno nadawca, odbiorca, przewoźnik jak i kierowca. Wszystkie strony muszą prawidłowo obsługiwać system SENT oraz być świadomi konsekwencji niedopełnienia formalności technicznych, a co za tym idzie i prawnych.