d
Follow us
  >  Artykuły eksperckie   >  Ekspert celny ostrzega: uważaj na skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych z fiskusem

Ekspert celny ostrzega: uważaj na skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych z fiskusem

W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty.  Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.


Terminem skonto określamy procentowe zmniejszenie sumy należności, które jest udzielane nabywcy poprzez dostawcę danego towaru, jeżeli odbiorca ureguluje zapłatę należności przed umówionym terminem. Oznacza to, że nabywca zrezygnuje z kredytu handlowego (kupieckiego), co przekłada się na skrócony termin płatności. Skonto w praktyce oblicza się na podstawie dostępnego wzoru, który jest znany księgowości. Rabat, czyli inaczej upust, to zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny sprzedaży na określony towar i uwidoczniona na dokumencie sprzedaży. W dzisiejszych czasach udzielany jest on najczęściej klientom kupującym duże ilości towaru jednorazowo lub w określonym czasie.

Obniżki cen a dokumentacja celna

Międzynarodowo musimy pamiętać o dokumentach wystawianych przez urząd celny, które są kompatybilne z dokumentami transakcji sprzedaży czy transportu towaru. Dokumenty potwierdzające wyprowadzenie towaru muszą odwzorowywać transakcję sprzedaży zgodnie z dokumentami handlowymi. Inaczej mówiąc: wartości w dokumentach celnych muszą być zgodne z dokumentami handlowymi.

Jeżeli rabat bądź skonto przydzielone jest na początku transakcji handlowej, to w takim przypadku będziemy mieli zgodność dokumentów handlowych z dokumentami celnymi. Problem powstaje w momencie, kiedy po określonym upływie czasu wystawimy do faktury korektę dotyczącą wysokości przydzielonego rabatu lub skonta. 

W takim przypadku może pojawić się kilka nieprawidłowości. Najczęściej spotykany problem polega na tym,  że nieprawidłowo postępujemy z rabatem, ponieważ nie wypełniamy wymogów oznaczenia go na dokumentach handlowych. Może to wpłynąć negatywnie na konkurencyjność innych podmiotów w Unii Europejskiej. W takiej sytuacji konieczne jest skorygowanie dokumentów celnych o wysokość udzielonego rabatu, co wpłynie na rozliczenie podatku VAT.

Rozliczenie podatku VAT przy uwzględnieniu obniżek

Podstawą do rozliczenia podatku VAT jest tzw. obrót, czyli kwota, która jest należna z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszona o kwotę podatku do zapłaty urzędowi skarbowemu (podatek należny). Obrót ten pomniejsza się jednak o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów, czyli upustów czy skont. Regulacje te stosuje się także do ustalania podstawy opodatkowania w eksporcie towarów, którą jest kwota jaką nabywający obowiązany jest zapłacić. 

Skonto i rabat mają więc wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku. Podstawą do rozliczenia podatku w eksporcie jest prawne posiadanie dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie towaru z UE, które po udzielonych skontach i rabatach musi przejść postępowanie administracyjne. To w jego trakcie zostanie wydana decyzja celna obniżająca wartość sprzedanych towarów. Miesiąc wydania tej decyzji jest miesiącem za który należy skorygować podstawę rozliczenia podatku VAT.

Post a Comment

Zadzowoń teraz