d
Follow us
  >    >  Wnioski i deklaracje

Wnioski i deklaracje

Jako uczestnicy rynków międzynawowych możecie Państwo korzystać z wielu procedur i ułatwień. Poniżej lista oraz kilka słów wyjaśnień. Jeżeli chcielibyście abyśmy pomogli we wdrażaniach lub wnioskach prosimy o kontakt.

 

Jednym z obowiązków firm działających na rynkach Uni Europejskiej  jest składanie deklaracji INTRASTAT. Jako eksperci oferujemy pomoc w wypełnianiu i składaniu tych dokumentów.


INTRASTAT

To system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.


Uszlachetnianie bierne

Pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania biernego. Dzięki zastosowaniu tej procedury, zapłacisz jedynie cło i podatek VAT od procesu przetworzenia dokonanego poza Unią. Procedura uszlachetniania biernego ma na celu umożliwienie unijnym podmiotom czerpania korzyści z niższych kosztów zatrudnienia poza obszarem UE oraz poddanie towarów unijnym procesom/czynnościom, które nie są dostępne w ramach Unii.


Końcowe przeznaczenie

W ramach procedury końcowego przeznaczenia towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie. Towary pozostają pod dozorem celnym przez czas konieczny, aby organ celny upewnił się, że towary otrzymały końcowe przeznaczenie. W systemie ISZTAR, do kodu CN towaru, który może być objęty końcowym przeznaczeniem dopisany jest odpowiedni przypis informujący o możliwości zastosowania procedury.


Odprawa czasowa

W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem.


Skład celny

Chcesz importować towary i płacić cło oraz podatki dopiero przy dopuszczeniu ich do obrotu? Takie rozwiązanie jest możliwe jeśli posiadasz skład celny. Z naszą pomocą możesz uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Możesz prowadzić skład publiczny (dla kontrahentów), lub prywatny (tylko dla siebie).


Skład podatkowy

Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to również miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W efekcie przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem składu podatkowego powoduje odroczenie płatności podatku akcyzowego ciążącego na wspomnianych wyrobach i przenosi ten obowiązek na okres, w którym wyroby opuszczają  skład, w celu ich wprowadzenia do swobodnego obrotu.


Magazyn czasowego składowania oraz miejsce uznane

Importujesz towary i nie masz wszystkich dokumentów aby dokonać odprawy celnej ? Stosujesz procedury uproszczone i badasz sprowadzony towar dłużej niż 3 dni? Otwórz lub skorzystaj z usług magazynu czasowego składowania. Instytucja składowania czasowego służy przesunięciu odprawy celnej na późniejszy termin i jest stosowana w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego. Zazwyczaj wiąże się z brakiem dokumentacji potrzebnej do złożenia czy przesłania tego zgłoszenia. Okres składowania czasowego nie może przekroczyć 90 dni. W tym czasie importer musi pozyskać brakujący dokument i dokonać zgłoszenia celnego.


Upoważniony nadawca

Upoważnionym nadawcą jest przedsiębiorca, który ma pozwolenie na prowadzenie operacji tranzytowych bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym wyjścia*. W rezultacie może on zgłaszać te towary do procedury tranzytu z miejsca uznanego znajdującego się na terenie firmy.


Upoważniony odbiorca

Standardowo towary objęte procedurą tranzytu przedstawiasz wraz z dokumentami towarzyszącymi w urzędzie celnym przeznaczenia. Możesz uzyskać status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym, co pozwoli ci na odbieranie towarów w siedzibie firmy lub w innym miejscu uznanym, bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym przeznaczenia


Upoważniony eksporter

Deklaracja na fakturze/deklaracja pochodzenia jest uproszczeniem dedykowanym eksporterom w zakresie dokumentowania preferencyjnego pochodzenia wywożonych towarów. Zastępuje ona – jako dowód pochodzenia – np. świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane przez organy celne. Deklaracja może zostać sporządzona przez każdego unijnego eksportera dla przesyłki składającej się z jednego lub kilku opakowań zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6 000 EUR. Gdy wartość produktów pochodzących przekracza wspomniany limit deklarację na fakturze/deklarację pochodzenia może sporządzić wyłączne eksporter posiadający status „upoważnionego eksportera”. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie jest zobowiązany do złożenia organom celnym wszelkich gwarancji koniecznych do weryfikacji statusu pochodzenia danych produktów, jak również gwarancji dotyczących spełnienia innych wymogów.


WIT – Wiążąca informacja taryfowa, taryfikacja towarów

Sprowadzasz towary z zagranicy i masz trudności z określeniem ich kodu taryfowego (CN, TARIC)? Stosujesz kod inny niż pozostali przedsiębiorcy? Masz wątpliwości, że stosowany kod jest prawidłowy? Wystąp o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT.

WIT to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu dotyczącego towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej.


Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP, pochodzenie towarów

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia, grupy krajów lub terytorium i ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania. Należy jednak podkreślić, że WIP nie zastępuje tzw. dowodów pochodzenia, a więc świadectw EUR-1, EUR-MED, deklaracji na fakturze itp. Dokumentów.

WIP to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji pochodzenia towarów, która zapewnia jednolite i poprawne klasyfikowanie pochodzenia towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej.


Wiążąca informacja akcyzowa WIA

Sprzedajesz, produkujesz lub sprowadzasz wyroby akcyzowe i nie potrafisz określić ich kodu CN? Masz trudności z ustaleniem rodzaju wyrobu akcyzowego? Wystąp o wiążącą informację akcyzową WIA.

WIA to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji akcyzowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu dotyczącego towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej.

 

Call Now ButtonZadzowń teraz