fbpx
d
Follow us

Jako uczestnicy rynków międzynarodowych, możecie Państwo korzystać z wielu procedur i ułatwień. Poniżej znajduje się ich lista oraz kilka słów wyjaśnień do poszczególnych zagadnień. Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy pomogli we wdrażaniu lub wnioskach, zapraszamy do kontaktu.

Jednym z obowiązków firm działających na rynkach Unii Europejskiej  jest składanie deklaracji INTRASTAT. Jako eksperci oferujemy pomoc w wypełnianiu i składaniu tych dokumentów.


INTRASTAT

To system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych, dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami, pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.


Uszlachetnianie bierne

Pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania biernego. Dzięki zastosowaniu tej procedury, Klient zapłaci jedynie cło i podatek VAT od procesu przetworzenia, dokonanego poza Unią Europejską. Procedura uszlachetniania biernego ma na celu umożliwienie unijnym podmiotom czerpania korzyści z niższych kosztów zatrudnienia poza obszarem UE, a także poddanie towarów unijnych procesom/czynnościom, które nie są dostępne w ramach Unii.


Uszlachetnianie czynne

Uszlachetnianie czynne to procedura celna która wymaga uzyskania pozwolenia. W ramach niej możemy przywieść towar do obróbki montażu i przetworzenia (naprawy) bez ponoszenia opłat celno podatkowych. Wymagane jest złożenie zabezpieczenia (depozytu). Po wykonanych procesach i wysłaniu towaru poza UE procedurę należy rozliczyć i odebrać założone zabezpieczenie. 


Końcowe przeznaczenie

W ramach procedury końcowego przeznaczenia towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej, ze względu na ich szczególne przeznaczenie. Towary pozostają pod dozorem celnym przez czas konieczny, aby organ celny upewnił się, że towary otrzymały końcowe przeznaczenie. W systemie ISZTAR, do kodu CN towaru, który może być objęty końcowym przeznaczeniem, dopisany jest odpowiedni przypis, informujący o możliwości zastosowania procedury.


Odprawa czasowa

W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem.


Skład celny

Planują Państwo importować towary i płacić cło oraz podatki dopiero przy dopuszczeniu ich do obrotu? Takie rozwiązanie jest możliwe, jeśli podmiot posiada skład celny. Z naszą pomocą mogą Państwo uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Można prowadzić skład publiczny (dla kontrahentów) lub prywatny (tylko dla siebie).


Skład podatkowy

Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to również miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W efekcie przemieszczanie wyrobów akcyzowych z użyciem składu podatkowego powoduje odroczenie płatności podatku akcyzowego, ciążącego na wspomnianych wyrobach, a także przenosi ten obowiązek na okres, w którym wyroby opuszczają  skład, w celu ich wprowadzenia do swobodnego obrotu.


Magazyn czasowego składowania oraz miejsce uznane

Importują Państwo towary i nie posiadają wszystkich dokumentów aby dokonać odprawy celnej? Stosują Państwo procedury uproszczone i badają sprowadzony towar dłużej niż 3 dni? Mogą Państwo otworzyć lub skorzystać z usług magazynu czasowego składowania. Instytucja składowania czasowego służy przesunięciu odprawy celnej na późniejszy termin i jest stosowana w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego. Zazwyczaj wiąże się z brakiem dokumentacji, potrzebnej do złożenia czy przesłania tego zgłoszenia. Okres składowania czasowego nie może przekroczyć 90 dni. W tym czasie importer musi pozyskać brakujący dokument i dokonać zgłoszenia celnego.


Upoważniony nadawca

Upoważnionym nadawcą jest przedsiębiorca, który ma pozwolenie na prowadzenie operacji tranzytowych, bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym wyjścia. W rezultacie może on zgłaszać te towary do procedury tranzytu z miejsca uznanego, znajdującego się na terenie firmy.


Upoważniony odbiorca

Standardowo towary objęte procedurą tranzytu przedstawia się wraz z dokumentami towarzyszącymi w urzędzie celnym przeznaczenia. Można jednak uzyskać status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym, co pozwoli Państwu na odbieranie towarów w siedzibie firmy lub w innym miejscu uznanym, bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym przeznaczenia.


Upoważniony eksporter

Deklaracja na fakturze/deklaracja pochodzenia jest uproszczeniem, dedykowanym eksporterom, w zakresie dokumentowania preferencyjnego pochodzenia wywożonych towarów. Zastępuje ona – jako dowód pochodzenia – np. świadectwa przewozowe EUR1, wystawiane przez organy celne. Deklaracja może zostać sporządzona przez każdego unijnego eksportera, dla przesyłki składającej się z jednego lub kilku opakowań, zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza 6 000 EUR. Gdy wartość produktów pochodzących przekracza wspomniany limit, deklarację na fakturze/deklarację pochodzenia może sporządzić wyłączne eksporter, posiadający status „upoważnionego eksportera”. Eksporter ubiegający się o takie upoważnienie jest zobowiązany do złożenia organom celnym wszelkich gwarancji, koniecznych do weryfikacji statusu pochodzenia danych produktów, jak również gwarancji dotyczących spełnienia innych wymogów.


Wiążąca informacja taryfowa (WIT), taryfikacja towarów

Sprowadzają Państwo towary z zagranicy i pojawiają się trudności z określeniem ich prawidłowego kodu taryfowego (CN, TARIC)? Stosują Państwo inny kod niż pozostali przedsiębiorcy? Mają Państwo wątpliwości, czy stosowany kod jest prawidłowy? Warto wystąpić zatem o wydanie Wiążącej informacji taryfowej (WIT).

WIT to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu, dotyczącego towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej.


Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP), pochodzenie towarów

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną, wydawaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia, grupy krajów lub terytorium, i ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania. Należy jednak podkreślić, że WIP nie zastępuje tzw. dowodów pochodzenia, a więc świadectw EUR-1, EUR-MED, deklaracji na fakturze i innych tego typu dokumentów.

WIP to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji pochodzenia towarów, która zapewnia jednolite i poprawne klasyfikowanie pochodzenia towaru, odprawianego na terenie Unii Europejskiej.


Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Sprzedają, produkują lub sprowadzają Państwo wyroby akcyzowe i nie są w stanie określić ich kodu CN? Mają Państwo trudności z ustaleniem rodzaju wyrobu akcyzowego? Należy zatem wystąpić o wiążącą informację akcyzową (WIA).

WIA to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji akcyzowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu, dotyczącego towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej.